tendoeschate@tdsearch.nl
+31 (0)88 0222 150
Scroll

Woonkracht10


Woonkracht10 verhuurt en beheert circa 11.500 wooneenheden in de Drechtsteden (Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Papendrecht en Alblasserdam). Woonkracht10 is een maatschappelijk gedreven woningcorporatie die zich ten doel stelt haar klanten betaalbare woningen te bieden in een schone, veilige en veelzijdige woonomgeving. Leidend voor beleid en uitvoering is het ondernemingsplan en de ambitie van ‘Samen Thuis Geven’. Om hieraan invulling te geven laat Woonkracht10 zich leiden door haar missie, visie en kernwaarden. Belangrijk hierbij zijn vijf pijlers: hart voor de klant, veerkrachtige buurten, waardevol vastgoed, duurzame bedrijfsvoering en wendbare organisatie. Om meer zicht te krijgen op de genoemde missie en visie verdient het aanbeveling het positioneringsdocument te raadplegen of te downloaden, dat te vinden is op de website van Woonkracht10.

Wonen
De afdeling Wonen telt circa 74 medewerkenden (60 FTE) en is daarmee de grootste afdeling van Woonkracht10. De afdeling wordt sinds december 2020 door een interimmanager geleid.

Binnen deze afdeling zijn teams geformeerd die door teamleiders worden aangestuurd. Dit zijn:
Verhuur
Dit team draagt zorg voor het feitelijke verhuurproces inclusief de administratieve afhandeling
Gebiedsbeheer
Er zijn drie gebiedsregisseurs, die zorg dragen voor het sociale beheer en leefbaarheid in de wijken. In het team zijn projectconsulenten, wijkconsulenten en huismeesters werkzaam
Service Center
Het servicecenter is het klantencontactcentrum waar alle vragen van klanten op het vlak van huur, mutaties en reparatieverzoeken worden ontvangen en zoveel als mogelijk zelfstandig worden beantwoord dan wel worden doorgeleid.
Dagelijks Onderhoud
Het team neemt deels de uitvoering van klein reparatie onderhoud voor zijn rekening. In het team zijn vaklieden en opzichters werkzaam alsmede een tweetal administratief medewerkers.

Voor Zakelijk Beheer/VVE Beheer is een klein team van 3 personen verantwoordelijk. Het team draagt zorg voor de verhuur van ongeveer 80 bedrijfsvastgoed eenheden en het beheer van circa 40 VvE’s.

Daarnaast kent de afdeling Wonen een staf, waarin twee Beleidsadviseurs werkzaam zijn alsmede een Medewerker Kennisbeheer voor data-analyse, een adviseur Dienstverlening en een Ketenadviseur voor Wonen en Zorg.

De functie


Er is gekozen voor de functietitel Lid Managementteam | Manager Wonen.

Hiermee willen wij benadrukken dat Woonkracht10 primair uitbreiding zoekt voor het MT. En dat er behoefte is aan een lid MT die het organisatiebrede belang als vertrekpunt kiest en vanuit dit perspectief haar/zijn rol invult. Het leidinggeven aan de afdeling Wonen is min of meer een afgeleide hiervan. Dit ter onderscheid van de uitgangsspositie waar afdelingshoofden deel uitmaken van een MT en zich binnen dat verband vaak manifesteren als degene die de afdelingsbelangen moetenverdedigen.

Plaats in de organisatie
Het Lid MT |Manager Wonen legt verantwoording af aan de directeur-bestuurder.

Specifieke taken en verantwoordelijkheid

 • Je draagt als Lid MT medeverantwoordelijkheid voor beleids- en besluitvorming van organisatiebrede vraagstukken van Woonkracht10.
 • Vanuit genoemde medeverantwoordelijkheid draag je mede zorg voor de agendavoering van het MT en bewaak je de voortgang van het uitvoering geven aan MT-besluiten.
 • Je zorgt voor de vertaalslag van organisatiedoelen naar afdelingsdoelen en de totstandkoming van afdelingsplannen en -resultaatdoelstellingen. Voor zover deze bedrijfsbrede betekenis hebben, heb je hieraan voorafgaand afstemming met collega MT-leden
 • Je signaleert eventuele achterstanden en overschrijdingen en neemt ter zake maatregelen. Je bewaakt de resultaten in termen van tijd, bezetting, geld en kwaliteit.
 • Je bent opdrachtgever voor de ontwikkeling van, al dan niet afdeling overstijgende, projecten, -processen of programma’s en volgt de uitvoering ervan
 • Je maakt deel uit van diverse externe overlegsituaties waarin je Woonkracht10 vertegenwoordigt om de visie en missie van Woonkracht10 te representeren en om relevante externe signalen te vertalen naar Woonkracht10 en je eigen afdeling in het bijzonder.
 • Je bent verantwoordelijk voor de kwantitatieve en kwalitatieve personele bezetting van de afdeling. Je signaleert tijdig knelpunten en je neemt maatregelen om knelpunten weg te nemen of op te lossen.
 • Je zorgt voor een optimaal werkklimaat waarbinnen de medewerkers zelfstandig kunnen functioneren en zich kunnen ontwikkelen. Je bent daartoe aanspreekpunt, je stuurt indien nodig aan en je treedt begeleidend op.
 • Je stimuleert, motiveert en bewaakt de afstemming tussen de teamleiders binnen de afdeling en met de overige afdelingen van Woonkracht10.
 • Je ziet toe op de totstandkoming van heldere en tijdige afdelingsrapportages.
 • Je voert de jaarlijks de voortgangs- en beoordelingsgesprekken met de medewerkers van de afdeling.

De kandidaat

Achtergrond

 • WO- of HBO werk- en denkniveau, aangevuld met tenminste 5 jaar relevante leidinggevende ervaring.
 • Ervaring is opgedaan in leidinggeven aan professionals, idealiter in vergelijkbare schaal als bij Woonkracht10
 • Ervaring opgedaan in dienstverlening aan consumenten, zoals woningcorporaties, leisure, banken, verzekeraars, congressen of evenementen

Persoon
We zoeken voor Woonkracht10 een collega in het MT en een manager in de aansturing van de afdeling Wonen, die zichtbaar een bijdrage levert op het vlak van daadkracht, voortgang en stabiliteit in processen. Die aanstuurt op heldere werkafspraken met deadlines. Iemand die op een gegeven moment de discussie of dialoog wil afsluiten en anderen uitnodigt tot actie. Voorts een persoon die gericht is op operational excellence en er daarom op aanstuurt de processen gedegen te analyseren en waar mogelijk te standaardiseren. Dat is de zakelijke kant. We zoeken echter ook een persoon die een positieve impact heeft op werksfeer en -plezier, die zo de mede verbindende factor is voor MT en het afdelingsteam. Niet onbelangrijk is de vaardigheid de dialoog aan te gaan en ook binnen het MT met stevigheid een standpunt en/of overtuiging in te brengen en hierin een behoorlijke mate van standvastigheid in te tonen.

Wellicht ten overvloede vermelden wij dat we niet persé een inhoudsdeskundige volkshuisvester zoeken. Kom je ‘van buiten’, dan zullen bestuur, MT en medewerkers van Woonkracht10 je graag introduceren in de dynamische omgeving waarbinnen zij de belangrijke maatschappelijke opgave vervult. Andersom wordt verwacht dat je je verplaatst in de positie, belangen en belevingswereld van de huurder.

Voor een uitgebreid functieprofiel neem contact met ons op 088 - 0222 150 of secretariaat@tdsearch.nl.

Vacature is gesloten voor nieuwe reactie's.
 

scroll
to top