tendoeschate@tdsearch.nl
+31 (0)88 0222 150
Scroll

Rozet


Rozet richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners van Arnhem en omgeving door middel van taal, kunst en erfgoed. Dit doet Rozet op cultureel en maatschappelijk terrein als partner van de stad en de provincie Gelderland. Wij verwijzen graag naar www.rozet.nl/over-rozet/ons-verhaal, waarin de missie van Rozet wordt verwoord. Lees ook: de strategische koers 2021-2024.


Rozet is ontstaan uit het samengaan van Bibliotheek Arnhem, Kunstbedrijf Arnhem en Stichting Beheer Rozet. In formele zin wordt Rozet vooralsnog gedragen door de separate stichtingen, maar werkt zij vanuit één gezamenlijke missie, visie en strategie. Sinds 2018 wordt ook gewerkt vanuit één naam: Rozet.

De organisatie telt 143 medewerkers, 240 vrijwilligers en 150 samenwerkingspartners. Rozet kan dan ook met recht een netwerkorganisatie worden genoemd die voor en met de stad en de provincie Gelderland haar doelen met een breed scala aan activiteiten met woord en beeld realiseert.

Van belang is te vermelden dat Rozet met het stadsbestuur een zakelijke relatie onderhoudt en er jaarlijks overeenstemming dient te worden bereikt over het jaarplan, de begroting en de rekening & verantwoording. Rozet hecht daarom aan goed contact en afstemming op bestuurlijk, politiek en ambtelijk niveau zowel bij de gemeente als bij de provincie.
 

Structuur


De realisatie van de doelen wordt vormgegeven door middel van een zestal programma’s, waarvoor zes teams -met ieder een aanvoerder- verantwoordelijk zijn. Zij worden ondersteund/begeleid door drie managers en de staf. Drie managers vormen samen met de Manager Rozet en de Directeur-Bestuurder het Managementteam.

Vanuit de teams zijn op dit moment in totaal circa 160 projecten gedefinieerd. Afhankelijk van het karakter van de projecten worden projectteams in wisselende samenstelling gevormd.

Ter algehele ondersteuning van Rozet is er een stafteam, bestaande uit Financiën, HRM, Informatisering, Marketing & Communicatie, Research & Development en het Secretariaat. Tot de komst van de gezochte manager brengen de stafleden rechtstreeks verslag uit aan de directeur-bestuurder. Met het creëren van de vacature komt hierin verandering, maar dit betekent niet dat er geen directe afstemming tussen staf en overige medewerkers en/of directie zal zijn. Temeer, omdat Rozet hiërarchische structuren zoveel mogelijk vermijdt om daarmee een zo open mogelijke samenwerking en kruisbestuiving te stimuleren. Hier zal een nieuwe balans in moeten worden gevonden, waarbij de wijziging voor alle direct betrokkenen gewenning zal vragen.
 

Speerpunten


Uit de door ons gevoerde informatieve gesprekken met de directeur-bestuurder, een manager en een aantal stafleden zijn de volgende speerpunten voor Rozet naar voren gekomen. Deze zullen de komende tijd speciale aandacht vragen van de nieuwe manager.
 

Vertaalslag strategie

Het creëren van samenhang van de eigen en stafactiviteiten met de strategische koers als vertrekpunt. De staf zal de organisatie meer ondersteuning moeten gaan bieden bij de toepassing van de PDCA cyclus.
 

Informatisering

Voor Rozet is informatisering van essentieel belang om adequaat te kunnen aansluiten en inspelen op ontwikkelingen om de vooraanstaande positie van Rozet voort te zetten. Hier zal organisatie-breed beleid voor moeten worden geformuleerd.
 

Cijfers

Binnen Rozet is cijferbewustzijn geen gemeengoed. Het tijdig leveren en verzamelen van de nodige cijfers voor begroting, evaluatie en rapportages is een proces dat bij herhaling veel energie en aandacht vraagt. Rapportages sluiten nog onvoldoende aan op wensen van degenen die deze ken- en stuurinformatie (op verschillende niveaus) benutten. De verwachting en wens bestaan, dat niet alleen het financieel- en cijferbewustzijn wordt vergroot, maar ook de werkprocessen en de daaraan te koppelen output kan worden geoptimaliseerd.
 

Het verhaal van Rozet

‘Het verhaal van Rozet’ kan door middel van uiteenlopende uitingsvormen worden verteld: in cijfers, in beeld en in geluid. Aangezien deze door en vanuit de verschillende disciplines in de staf worden geformuleerd is het van belang dat hierin de samenhang en consistentie wordt bewaakt.
 

Projectmanagement

Rozet wil een professionaliseringsslag maken op het vlak van projectmanagement met meer helderheid over de rollen: projectopdrachtgever, -eigenaar, -medewerkers en meer zakelijkheid als het gaat om beschrijving van projectdoelen, -onderbouwing, -begroting en -planning.
 

Integraliteit

Rozet is een lerende organisatie, waar ruimte wordt geboden gezamenlijk nieuwe manieren van werken te ontwikkelen. Kenmerkend voor Rozet is dat hier niet top-down een aanpak wordt gedicteerd. Wel worden kaders aangegeven om de resultaatgerichte teams binnen de in het ‘werkogram’ getoonde structuur duiding te geven. Uitgangspunt is: doen is het nieuwe leren.
In het samen doen en ontwikkelen, schuilt een risico dat decentraal vertaalslagen of keuzes worden gemaakt die niet geheel in lijn zijn met de corporate uitgangspunten. Daarnaast is er soms sprake van inefficiëncy, omdat op verschillende plaatsen in de organisatie initiatieven worden gestart die niet altijd onderling zijn gekoppeld. Dit doet daarom een extra appèl op afstemming binnen de staf.

Samenvattend: er ligt een opgave tot meer heldere procesmatigheid en onderbouwing binnen Rozet, die zijn weerslag kan vinden in herinrichting van processen, maar ook in de wijze van (samen)werken c.q. de cultuur van werken. Jenny Doest, directeur-bestuurder zal de komende tijd hierin een initiërende rol vervullen. De wijze waarop hieraan invulling gegeven wordt, zal nog worden bepaald. Vanwege de raakvlakken met de activiteiten van de staf zal de gezochte manager hierin zonder meer actief participeren. Het is de wens dat op termijn de nieuwe manager het eigenaarschap van dit traject overneemt.
 

De functie

Zoals beschreven, is Rozet een lerende organisatie die continu in ontwikkeling is. Dit vraagt beweeglijkheid van management en medewerkers. Rozet kiest er daarom voor niet te werken met uitputtende beschrijvingen van taken en verantwoordelijkheden. Wij volstaan in het benoemen van de belangrijkste aandachtsgebieden voor de Manager Rozet. Passend bij de stijl van Rozet kiezen we ervoor de jij-vorm te hanteren.
 

Managementteam

Primair ben je als lid van het Managementteam (MT) medeverantwoordelijk voor de ontwikkeling van de strategische koers, de weerslag ervan in het jaarplan en voor de feitelijke realisatie. Je draagt het binnen het MT vastgestelde beleid organisatie-breed uit. Daarnaast lever je een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. Als lid van het MT wordt van je verwacht een kritische gesprekspartner te zijn voor je collega’s en de directeur-bestuurder.


Staf

Je bent voor de staf de schakel tussen strategie en uitvoering en vice versa. Je bent de aanjager en stimulator van de verbinding tussen de onderdelen binnen de staf en het primair proces.

Vanuit je verantwoordelijkheid voor de staf heb je aandacht en zorg voor de stafmedewerkers. Je voert afstemmings- en evaluatiegesprekken en stimuleert de professionele ontwikkeling van de medewerkers. Daarnaast draag je zorg voor een adequate personele bezetting.

Rozet streeft naar integraliteit in beleid en uitvoering. Als manager van de staf zie je er op toe c.q. stimuleer je de medewerkers in hun werkzaamheden de integraliteit te bevorderen.


Verantwoording

Het is je verantwoordelijkheid dat de kwartaal- en jaarrapportages op de afgesproken tijden beschikbaar
zijn. Je initieert een verdere optimalisatie van de beschikbare rapportages zodat deze aan betrokken managers en medewerkers de juiste kennis- en stuurinformatie bieden. Je zorgt voor de inhoudelijke analyses en biedt handvatten voor evaluatie. Daarnaast biedt je het kritische klankbord richting directie.

Je neemt deel aan de vergaderingen van de auditcommissie van de Raad van Toezicht en je bent verantwoordelijk voor de voorbereiding en afhandeling van vergaderingen van de auditcommissie van de Raad van Toezicht.  

Je legt periodiek verantwoording af aan de directeur-bestuurder door wie je jaarlijks wordt geëvalueerd.


Vertegenwoordiging

In deze functie onderhoudt je contacten met ambtenaren dan wel bestuurders bij de gemeente, provincie en andere voor Rozet relevante functionarissen van partnerorganisaties.

 

De kandidaat

​​​​​

Achtergrond

  • HBO of academische studie Bedrijfskunde
  • Combinatie van een andere HBO of academische studie met ervaring waardoor kennis op niveau is verkregen

Ervaring

Je hebt leidinggevende ervaring opgedaan in een dienstverlenende organisatie. Je weet proefondervindelijk waar professionals behoefte aan hebben ten aanzien van het ontvangen van (bege)leiding. Je hebt ervaring in de inrichting en optimalisatie van bedrijfsprocessen. Kennis van dan wel affiniteit met de aandachtsgebieden van de staf is wel gevraagd.


Je hebt als lid van een managementteam ervaring in het participeren in overleg op organisatie-breed terrein en bent dan ook gewend vanuit algemeen organisatiebelang vraagstukken te belichten en het  organisatiebeleid uit te dragen. Ervaring in het werken in een politiek-bestuurlijke context is vanwege de verbinding met de gemeente een pre.

Je bent goed thuis op het vlak van financiën en informatisering, waarbij wordt aangetekend, dat je hier niet persé de expert te hoeft te zijn, maar moet wel in staat moet zijn cijfers te doorgronden, de juiste vragen stellen en in een Raad van Toezicht hierover te kunnen presenteren. Zo nodig schakel je experts in.
 

Persoon

Wij zoeken een bedrijfskundige met een generalistisch profiel. Die op de beschreven speerpunten een bijdrage levert. Je herkent en erkent dat dit een proces is dat vasthoudendheid vraagt, omdat het een wijziging in denken en doen vergt.
Met voorbeeldgedrag en een pragmatische benadering ondersteun je dit proces.
Hier past een persoon die ‘de big picture’ overziet en daardoor zorgt dat de hoofdlijnen duidelijk zijn en deze ook steeds betrekt in afwegingen en besluitvorming.  

Deze functie vraagt een andere focus en veelal een andere oriëntatie dan de collega’s in het MT. Tegelijkertijd is het van belang dat je de verbinding met de bevlogen collega’s maakt. Dit vraagt enerzijds belangstelling voor en nieuwsgierigheid naar hun drijfveren, doelen en ambities en daadwerkelijke interesse in de bestaande en nieuw te ontwikkelen activiteiten en anderzijds een attitude om het zakelijke tegenwicht te bieden als dit in de gegeven situatie wordt gevraagd. Verwacht wordt dat je zo de basis legt om van toegevoegde waarde te zijn voor de organisatie en haar verdere ontwikkeling.
 

Persoonskenmerken:

  • Analytisch: Onderzoekend, ‘wil weten hoe het zit’, kritisch, ziet en legt verbanden.
  • Visionair: Is in staat in samenspraak met directie en MT een lange termijnvisie voor Rozet te ontwikkelen alsmede een visie te ontwikkelen op de beleidsterreinen die de staf betreft zoals financiën, informatisering, marketing & communicatie en HR.
  • Onafhankelijk: Is in staat een eigen standpunt in te nemen en ook bij weerstand te verdedigen. Toont zich hierin standvastig. Is niet primair uit op het compromis. Kan de rol van het geweten van de organisatie vervullen.
  • Contactueel: Legt op soepele wijze contact, zowel extern als intern. Luistert. Inventariseert. Weet bruggen te slaan tussen organisaties en mensen onderling.
  • Resultaatgericht: Zoekt naar gedragen keuzes. Werkt dan ook samen. Kan zich daartoe verplaatsen in andermans belang en zoekt naar de overeenkomsten in plaats van de verschillen. Is hierin vasthoudend en geduldig. Durft eisen te stellen.
  • Initiatief: Zoekt het contact op. Signaleert knelpunten. Gaat erop af. Laat zich daarbij niet weerhouden door niet te duiden bezwaren of belemmeringen. Zoekt dan juist naar de oplossingen.
  • Betrouwbaar: Is oprecht in het contact en in het maken van realistische afspraken. Komt deze ook na. Wekt geen valse verwachtingen. Staat voor zijn zaak.
  • Leiderschap: Is een informeel leider. Benut zijn contactuele eigenschappen en overtuigingskracht om mensen en organisaties mee te krijgen. Is zo in staat op doelen te bereiken en de relatie voor de toekomst open te houden.


Propositie


Deze functie is ingedeeld in functiegroep 11 van de CAO en ligt tussen € 4.158,- en € 5.419,- bruto per maand op fulltime basis (gemiddeld 36 uur per week). Het vakantiegeld is 8% en de eindejaarsuitkering 3,25%. Werknemers bouwen een pensioen op bij het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken. De werknemersbijdrage is 7,56% van de pensioengrondslag. Het aantal vakantiedagen bedraagt 25 op fulltime basis. Daarnaast is er veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en kan worden deelgenomen aan workshops of trainingen in de Academy of individueel. Rozet heeft een tegemoetkoming voor thuiswerken en een vergoeding voor woon-werkverkeer van € 0,19 per km (na minimaal 10 kilometer).
 

Procedure

​​​​​
Geïnteresseerden worden uitgenodigd hun belangstelling kenbaar te maken door een reactie, vergezeld door hun CV, te zenden aan secretariaat@tdsearch.nl. Na beoordeling hiervan worden de meest passende kandidaten uitgenodigd voor een vertrouwelijk oriënterend gesprek bij ons op kantoor. Vervolgens wordt een selectie van kandidaten geïntroduceerd bij Rozet en volgen op één dag twee gespreksrondes met de selectiecommissie en de adviescommissie. De voorkeurskandidaat wordt vervolgens uitgenodigd voor een gesprek met een lid van de Raad van Toezicht die deel uitmaakt van de auditcommissie. Een referentieonderzoek maakt deel uit van de procedure. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat gevraagd wordt een casus voor te bereiden. Voor vragen kan altijd gebeld worden met Ten Doeschate Search: 088 - 0 222 150.                                     

Reacties zijn niet meer mogelijk. Procedure is in afrondende fase.
scroll
to top