tendoeschate@tdsearch.nl
+31 (0)88 0222 150
Scroll

ZKN

ZKN is de branchevereniging voor zelfstandige klinieken in Nederland, die medisch specialistische zorg bieden. De leden voldoen aan het ZKN-keurmerk. Dit keurmerk staat borg voor medische zorg van hoge kwaliteit, persoonlijke aandacht, korte wachttijden, patiëntveiligheid, uitstekende service en nazorg. De patiënten waarderen de zorg in klinieken met een 8,8. Het hoogste cijfer binnen de medisch specialistische zorg. Recent onderzoek laat zien dat klinieken met het ZKN-keurmerk significant beter scoren als groep t.o.v. klinieken zonder ZKN-keurmerk. De ontstaansgeschiedenis van ZKN gaat terug naar 1990, terwijl het keurmerk sinds 2006 bestaat.
ZKN telt momenteel 133 leden en zeven kandidaat-leden met in totaal 375 vestigingen. Er zijn bij de ZKN-klinieken 5.500 personen werkzaam en 1.450 medisch specialisten. ZKN kent een eigen CAO voor de medewerkers van de klinieken. De jaaromzet verzekerde zorg van de klinieken bedroeg in 2017 €733 miljoen. 94% van de leden levert enige mate tot volledige verzekerde zorg. Voor nadere cijfers en details wordt verwezen naar www.zkn.nl .
Het bureau van ZKN is gevestigd in Zoetermeer, waar 17 personen werkzaam zijn. Het bureau behartigt de belangen van de leden en is, naast de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra gesprekspartner voor onder andere het ministerie van VWS, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), de Inspectie voor de Gezondheidszorg & Jeugd (IGJ) en de zorgverzekeraars. Behalve de belangenbehartiging is praktische ondersteuning van en dienstverlening aan de leden een belangrijke activiteit. Onderdeel daarvan is de ZKN Academie. 


De vacature

De Coördinator Kwaliteit & Veiligheid is primair verantwoordelijk voor de ondersteuning van de ZKN-klinieken op het gebied van kwaliteit & veiligheid programma’s. Is veelal het eerste aanspreekpunt voor de leden en levert op proactieve wijze een bijdrage in het realiseren van verhoging van kwaliteit van geleverde zorg, waarmee de leden hun marktpositie verder kunnen verstevigen en borgen.

De functie bevat de volgende aandachtsvelden:
 

Kwaliteit & Veiligheid Programma’s

De Inspectie Gezondheid & Jeugd (IGJ) en het Zorginstituut formuleren en actualiseren de indicatoren voor de Medisch Specialistische Zorg. De Coördinator draagt in samenspraak met commissie kwaliteit & veiligheid zorg voor de praktische vertaalslag waarmee leden binnen de ZKN-kliniek vorm en inhoud geven aan de kwaliteit & veiligheid programma’s en -protocollen. De Coördinator biedt hier actief ondersteuning aan directies en kwaliteitsfunctionarissen van de klinieken;
 

Kwaliteitsrapportages op basis van uitvraag indicatoren en auditrapporten

De Coördinator draagt zorg voor het jaarlijkse ZKN kwaliteitsrapport. De Coördinator heeft hiervoor verschillende bronnen tot zijn/haar beschikking. De Coördinator is contactpersoon voor het onderzoeksbureau die de analyse uitvoert. De Coördinator vertaalt de analyse in conclusies en stelt het kwaliteitsrapport op. In samenspraak met de Manager en de Adviseur PA/PR wordt de communicatiestrategie van het rapport vastgesteld. Dit betreft de strategie naar stakeholders en naar lid organisaties;
 

Coördinatie richtlijnontwikkeling 

De landelijke richtlijnen worden door beroepsgroepen ontwikkeld, maar ook ZKN krijgt de gelegenheid om haar inbreng te leveren zodat het perspectief van zelfstandige klinieken wordt meegenomen. Hiervoor onderhoudt de Coördinator het contact met het netwerk van medisch experts, medisch specialisten en kwaliteitsmanagers en coördineert de inbreng van hen en bundelt de reacties naar de richtlijnwerkgroepen, mede waardoor de klinieken worden (h)erkend als professionele, kwalitatief hoogstaande zorgaanbieders;
 

Informatie-uitwisseling

De Coördinator vervult een liaisonfunctie tussen klinieken onderling èn tussen klinieken en instanties zoals de IGJ voor wat betreft interpretatie van regelgeving en de ontwikkeling van zorgindicatoren en richtlijnen; een belangrijke schakelfunctie tussen theorie en praktijk die ten goed komt aan beleidsontwikkeling op dit vlak. In het kader van informatie-uitwisseling levert de Coördinator inhoudelijke bijdragen ten behoeve van de nieuwsbrief en de website van ZKN. Tevens vertaalt de coördinator relevante thema’s uit beschikbare bronnen als kwaliteitsrapportages in scholingsprogramma’s t.b.v. de ZKN academie en vervult hierin een initiërende rol in nauwe samenspraak met de manager verenigingszaken ;
 

Wet- en regelgeving 

Volgt ontwikkelingen in het kader van wet- en regelgeving op de voet en draagt zorg voor de vertaalslag naar de verschillende kwaliteitsprogramma’s;
 

Netwerk

De Coördinator is verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbouwen van het netwerk van medisch specialisten die een bijdrage leveren op het vlak van kwaliteit & veiligheid en organiseert de netwerkbijeenkomsten;
 

Vraagbaak

De Coördinator behandelt c.q. beantwoordt operationele vragen afkomstig van de klinieken.

De kandidaat

Achtergrond en ervaring

Voor deze functie komen kandidaten in aanmerking met een afgeronde HBO / academische studie, eventueel aangevuld met een praktijkgerichte opleiding of leergang met betrekking tot kwaliteitsmanagement.
De studies Gezondheidswetenschappen of Geneeskunde zijn passend, doch andere studierichtingen, zoals Bedrijfskunde, bieden ook aanknopingspunten. In dat laatste geval is aanvullende kennis van de gezondheidszorg een pré. Affiniteit met de aandachtsvelden kwaliteit en veiligheid wordt gevraagd.
De gezochte kandidaat kan werkzaam zijn in de gezondheidszorg, een brancheorganisatie of bij een consultancyfirma, bijvoorbeeld op het domein van de gezondheidszorg of kwaliteitsmanagement en veiligheid.
Heeft enkele jaren ervaring met project-, programma en/of kwaliteitsmanagement
Zelfstandig werkend met hands-on mentaliteit een zelfstartend vermogen en een dienstverlenende attitude. Verplaatst zich goed in de praktijk van de leden en maakt voor hen inzichtelijk wat de praktische implicaties zijn van regelgeving en richtlijnen. Is oplossingsgericht en pragmatisch ingesteld.
Heeft affiniteit/ervaring met het verwerken van grote hoeveelheden kwaliteitsdata. Weet deze te analyseren en de relevante uitkomsten om te zetten in maatwerkinformatie richting de individuele leden, alsmede voor het jaarlijkse kwaliteitsrapport.
Legt gemakkelijk nieuwe contacten en onderhoudt het netwerk actief. Weet allianties te smeden die bijdragen aan de dienstverlening aan de leden.
Is resultaat gedreven. Denkt en werkt vanuit het besef van reputatie van ZKN en haar leden. Reageert in het belang van de organisatie. Straalt eigenaarschap uit, is inspirerend.


Bel voor een volledige profielschets of voor nadere informatie naar Ten Doeschate Search 088 0 222 150. Of mail naar secretariaat@tdsearch.nl. Direct solliciteren? Stuur uw sollicitatie vergezeld van een actueel CV naar genoemd mailadres.
 

scroll
to top